Avantatges per als Mestres i Professors

 • Deixar constància de la programació de l'avaluació en base a indicadors.

  En el procés de realitzar la planificació avaluativa, es podria determinar tot un conjunt d'indicadors competencials que són els que es vol observar en els alumnes per tal de poder determinar si ha assolit les competències programades o no. El fet de poder determinar-los és un exercici de gran ajuda pel professor, com també ho serà per l'alumne, que sabrà què s'espera d'ell. Aquests indicadors, seran els que caldrà anar observant durant el transcurs del trimestre i avaluant per a que tant professors com alumnes i familiars puguin saber el grau d'assoliment dels indicadors, i per tant de les competències.

 • Assignació personalitzada d'indicadors, tant individuals com de grup.

  Un cop determinats els indicadors que es voldran treballar, caldrà assignar-los als alumnes que es vol avaluar. Com que no tothom és igual Avalua permet fer assignacions d'indicadors competencials d'avaluació massivament o de forma personalitzada. Es poden crear en qualsevol moment indicadors d'avaluació particulars, exclusius per un alumne en un moment determinat. • Avaluació formadora

  A vegades pot ser que la determinació d'una qualificació per part del professor no sigui compartida per l'alumne. Avalua permet contrastar l'opinió de l'alumne sobre l'avaluació d'un indicador amb la del professor. Cadascú podrà aportar la seva argumentació de perquè ho veu de determinada manera. Finalment, sempre la qualificació del professor és la vàlida per a calcular les qualificacions finals. • Avaluació contínua: a mida que es van fent activitats, proves i observacions ja es pot anar avaluant

  Com que la feina inicial de determinar els indicadors a ser avaluats en cada trimestre ja estarà feta, la única cosa que caldrà fer durant el curs és, cada cop que es faci una activitat, prova o observació, ajustar la qualificació de l'indicador suministrant, si escau, unes observacions o comentaris que ajudin a raonar l'avaluació de l'indicador. • Informació per part de l'alumne de la seva opinió, per contrastar ambdues visions.

  Tal i com ja s'ha comentat, l'alumne té una part important en el seu procés d'avaluació. Ha de ser conscient, segons el què ha treballat i com ho ha treballat de l'assoliment o no de les competències avaluades. Per el professor aquesta informació hauria de ser important per reforçar la qualificació feta o per aclarir la diferència de criteris. • Generació d'informes automatitzada. Qaulificació per matèria, desglossament per dimensions i comentaris per matèria.

  Com que durant el trimestre ja s'haurà anat fent la feina de qualificar la consecució dels indicadors competencials programats, ja es podrà obtenir, de forma automatitzada, un informe (butlletí) amb el resum d'assoliments aconseguits per cada matèria. Es podrà acabar d'aportar unes explicacions personalitzades per cada nen/matèria i unes altres per part del tutor. Aquesta avaluació podrà de ser marcada com a rebuda o llegida per part dels familiats de l'alumne. • Reaprofitar els indicadors prèviament treballats i emmagatzemats en els repositoris (reaprofitables d'anys anteriors).

  Determinar per primer cop els indicadors que es treballaran en cada trimestre i que s'aniran avaluant és una feina important i pot ser dificultosa. La part bona és que aquests indicadors s'afegeixen a repositoris d'indicadors, que aniran creixent amb les aportacions de tots els professors. Per tant més endavant, la gran part de feina de planificació serà escollir quins del indicadors determinats en altres cursos es treballaran de nou i afegir només els nous. • Informe de control d'ítems pendents d'avaluació.

  Per a que no se'ns passi cap avaluació d'indicadors de cap alumne per avaluar, en tot moment el professor podrà accedir a un informe d'aquells indicadors assignats que estan pendents d'avaluació. • Exportació de resultats trimestrals i finals a Excel.

  Tot i que ens demanen avaluar competencialment, de forma sorprenent, demanen que s'informin les qualificacions finals de la manera tradicional. És a dir amb una qualificació de l'estil AE, AN, AS o NA. Avalua amb tots els indicador avaluats durant el trimestre o curs calcula la qualificació final en base a uns ponderacions configurables pel centre/àmbit/matèria. Aquestes qualificacions són exportables a un Excel. Sí, són les qualificacions que caldrà passar a l'Esfer@. • Deslocalització de la informació

  Lògicament, el fet de que Avalua sigui una plataforma web, possibilita el fet de que es pugui accedir a tot el sistema d'avaluació competencial des de qualevol lloc a qualsevol moment. Només es necessitarà connexió a Internet.

Tornar

Contacta amb nosaltres

Tant si vols demanar informació com si ja has decidit i vols concretar... contacta amb nosaltres. En breu ens posarem en contacte amb tu.

info@avaluaccio.com
(+34) 679562566
@_avaluaccio